De Thai in een paar foto’s. Deel 4.

Thai in Thailand deel 4

Rama VI (1910-1925)

Rama VI, koning Vajiravudh kreeg zijn opleiding op de Britse militaire academie Sandhurst en in Oxford. Hij gedroeg zich als een door en door verengelste gentleman. Eén van Siams problemen in deze periode was de breder wordende kloof tussen de westers opgeleide koninklijke familie, de hogere adel, en de rest van het land. Het zou nog twintig jaar duren voordat westers onderwijs zou doordringen tot de bureaucratie en het leger. Dit is steeds een potentiële bron van conflict gebleven.

De kroning van Vajiravudh werd groots aangepakt. Uit vele landen in de hele wereld kwamen leden van verschillende koningshuizen en andere gezagsdragers. Zelfs de Russische juweliers, de gebroeders Fabergé, kwamen over om tijdelijk een winkel te openen in het Oriental hotel.

Thai in Thailand deel 4

Er zijn onder Rama V geen echte politieke hervormingen doorgevoerd. De koning was nog steeds een absoluut vorst. Hij trad op als zijn eigen minister-president en hij benoemde zijn familieleden op hoge posten van de staat. Rama VI had in Engeland geleerd dat de rest van het land niet blijvend uitgesloten kon worden van het landsbestuur, maar hij was geen democraat. Zijn ‘oplossing’ was de oprichting van een koningsgezinde politieke en paramilitaire volksbeweging genaamd ‘Sua Pa’ (Wilde Tijgers). Hij creëerde zo een gevoel van deelname zonder de koninklijke greep op de macht te verzwakken. In navolging van de Britse monarchie verscheen hij meer in het openbaar en stelde meer koninklijke ceremonies in.

Thai in Thailand deel 4

Rama VI en Wereldoorlog I.

In het begin van de oorlog bleef Siam neutraal. Pas in juli 1917 verklaarde het Duitsland de oorlog. Siam stuurde een contingent soldaten naar Frankrijk waar ze een periode van acclimatisering nodig hadden. De soldaten kwamen in een veel kouder klimaat terecht en hadden enige aanpassing nodig. Vanaf half september 1918 namen ze deel aan operaties aan het westelijk front. De oorlog eindigde kort daarna, maar er zijn toch heel wat Thaise soldaten gesneuveld. Na de wapenstilstand op 11 november 1918 droegen ze bij aan de bezetting van het Rijnland. 

Thai in Thailand deel 4

De deelname aan de oorlog gaf Siam een plaats in de conferentie van Versailles. Minister van Buitenlandse Zaken Devrawongse drong er in de conferentie op aan om de 19e-eeuwse verdragen in te trekken. Siam kreeg hierdoor het volledig herstel van de soevereiniteit van het land.

Deze resultaat maakte Rama VI populair, maar het duurde niet lang door de ontevredenheid over, onder andere, zijn extravagantie. In 1919 sloeg ook in Siam de naoorlogse recessie toe en dit zorgde voor nog meer ontevredenheid in het land. Ook het feit dat de koning geen zoon had – en blijkbaar het gezelschap van mannen verkoos boven dat van vrouwen – droeg bij tot de instabiliteit van de monarchie.

Thai in Thailand deel 4

Rama VI en zijn opvolging.

Koning Vajiravudh stierf op 25 november 1925 op 44-jarige leeftijd. Hij werd opgevolgd door zijn jongere broer, Prajadhipok. Kroonprins Asdang Dejavudh, prins van Nakhon Ratchasima, de oudste zoon van Rama VI was negen maanden eerder plotseling overleden. Hierdoor werd prins Prajadhipok de volgende in lijn voor de opvolging. Phra Nang Chao Suvadhana, de echtgenote van Rama VI, was weliswaar  in verwachting en indien het een jongen was zou hij de opvolger worden. Zij beviel één dag voor het overlijden van Rama VI van een dochter, Bejaratana Rajasuda (1925-2011), maar die kreeg geen opvolgingsrecht.

Thai in Thailand deel 4

Rama VII (1925-1941).

Koning Prajadhipok erfde een land dat een systeem van persoonlijk bestuur ontgroeid was, maar geen ervaring had met een ander systeem. Er dook een nieuwe speler op in de Siamese binnenlandse politiek. Namelijk de pers in Bangkok die steeds meer kritiek begon te geven op het bestuur. Er heerste een grote chaos in de financiën van de staat en het leger begon zich steeds meer te roeren.

Alle pogingen tot hervorming die de koning invoerde bleken onvoldoende te zijn om de rust te laten wederkeren. Rama VII stelde een Hogere Raad van State in, maar die vulde hij weer met zijn eigen familie. Dit maakte geen goede indruk op de bevolking.

De universitair opgeleide ambtenaren verhoogden de druk op de koning door de kranten van Bangkok te vullen met hun meningen. Onder hen was Pridi Banomyong, die een leider van de hervormingsbeweging werd.

Thai in Thailand deel 4

Een land in crisis.

De Chinese zakengemeenschap eiste een financiële stabiliteit die Rama VII hen niet kon geven. Een herstellende economie in de jaren 20 verminderde de druk enigszins, maar de grote depressie van 1930 deed alles weer teniet. Siam hield te lang vast aan de goudstandaard waardoor het zichzelf uit elke exportmarkt prijsde.

In het midden van die diepe recessie hield Rama VII een redevoering waarin hij zei:

“Ik weet zelf niets van financiën, en alles wat ik kan doen is luisteren naar de adviezen van anderen en het beste kiezen… Als ik een fout heb gemaakt, dan verdien ik de excuses van het volk van Siam.”

Dit viel niet in goede aarde. Onder druk van pers en ander politieke groeperingen werd er een grondwet aangenomen. Hierin verklaarde de vorst dat hij de macht zou delen met een minister-president. Dit voornemen is echter nooit uitgevoerd.

Terwijl de koning op vakantie was aan de kust, greep het garnizoen van Bangkok op 24 juni 1932 de macht. Dit onder leiding van een groep van 49 officieren die zichzelf de ‘Promoters’ noemden.

Op dat moment eindigde, na 150 jaar, de absolute macht van de Chakri-dynastie.

Thai in Thailand deel 4

De revolutie.

Een kleine groep van soldaten en ambtenaren had in stilte de revolutie voorbereid. Dit resulteerde op 24 juni 1932 in een bijna bloedeloze revolutie. De zelfbenoemde leider van de volkspartij, Khana Ratsadon (คณะ ราษฎร), nam op dat moment de macht over. Terwijl Prajadhipok op vakantie was in het Klai Kangwon-paleis in Hua Hin, bezetten de samenzweerders de Ananda Samakhom Throne Hall in Bangkok. Zij arresteerden bijna alle sleutelfunctionarissen (voornamelijk prinsen en familieleden van de koning).

De Volkspartij eiste van Prajadhipok, dat Thailand een constitutionele monarchie zou worden en een  grondwet zou krijgen. In het geval hij dit zou afwijzen, hielden ze zich het recht voor om Siam tot republiek te verklaren. De koning accepteerde het verzoek van de Volkspartij onmiddellijk en de eerste ‘permanente’ grondwet van Siam werd afgekondigd op 10 december.

Thai in Thailand deel 4

Prajadhipok keerde op 26 juni terug naar Bangkok en ontving de coupplegers in een koninklijke audiëntie. Toen ze de kamer binnenkwamen, begroette Prajadhipok hen en zei: “Ik sta op ter ere van de Khana Ratsadorn.”

Het was een sterk gebaar want volgens eerdere koninklijke rituelen moesten vorsten blijven zitten terwijl hun onderdanen een diepe buiging moesten maken. Prajadhipok erkende de gewijzigde omstandigheden. De absolute monarchie was voorbij.

Thai in Thailand deel 4

Het begin van een nieuwe tijd.

In het begin van de constitutionele monarchie leken de koning en de royalisten een compromis te kunnen sluiten met Khana Ratsadon. Het grondwetsvoorstel dat was opgesteld door Pridi Banomyong en bedoeld was als permanent, werd tijdelijk gemaakt. Een nieuwe grondwet herstelde een deel van de verloren macht en status van de vorst. Zo werd de helft van de Tweede Kamer door de koning benoemd en hield deze zijn koninklijke vetorecht. De eerste premier van het land, Phraya Manopakorn Nititada, was een conservatieve en royalistische edelman.

Het compromis viel snel uit elkaar. Phraya Manopakorn maakte geen bezwaar toen zijn eigen wijzigingen in Pridi’s economische plan, dat landhervorming wilde met inbeslagname van koninklijk land, werd vrijgegeven met zijn handtekening.

Thai in Thailand deel 4

Een nieuwe staatsgreep.

De koning speelde een rol bij een nieuwe staatsgreep in april 1933 waarbij de Minister-President het Huis van Afgevaardigden sloot. Hij tekende een bevel om de leiders van Khana Ratsadon te executeren. Maar de leider van de militaire vleugel van Khana Ratsadon, Phraya Phahol Phonphayuhasena, herstelde de regering.

In oktober 1933 leidde de non-conformistische prins Boworadej, een voormalig minister van defensie, een gewapende opstand tegen de regering. In de Boworadej-opstand mobiliseerde hij verschillende provinciale garnizoenen en marcheerde naar Bangkok, waarbij hij het Don Muang-vliegveld bezette. Prins Boworadej beschuldigde de regering ervan respectloos te zijn tegenover de vorst en het communisme te promoten en eiste dat de regeringsleiders zouden aftreden. De opstand is uiteindelijk mislukt.

Thai in Thailand deel 4

De koning steunde de opstand niet rechtstreeks, maar financierde Boworadej. De opstand verminderde het prestige van de koning.

Prajadhipok, wiens relaties met de Khana Ratsadon al enige tijd verslechterd waren, ging op tournee door Europa voordat hij Engeland bezocht voor medische behandeling. Hij bleef met de regering corresponderen over de voorwaarden waaronder hij zou aanblijven als koning. Hij probeerde enkele van de koninklijke bevoegdheden te behouden, zoals het vetorecht. Andere meningsverschillen hadden betrekking op koninklijke activa en koninklijke privileges. Nadat de regering weigerde hierop in te gaan, kondigde Prajadhipok op 14 oktober aan te zullen aftreden als er niet aan zijn eisen werd voldaan.

Thai in Thailand deel 4

De Volkspartij verwierp dat ultimatum en op 2 maart 1935 trad Prajadhipok af om te worden vervangen door Ananda Mahidol. Prajadhipok bracht een korte verklaring uit waarin hij het regime bekritiseerde met de volgende zinnen, die vaak werden geciteerd door critici van de trage politieke ontwikkeling van Thailand.

“Ik ben bereid de bevoegdheden die ik vroeger uitoefende over te dragen aan het volk, maar niet aan een persoon of groep om ze op een autocratische manier te gebruiken zonder acht te slaan op de stem van de mensen”.

Reactie op de troonsafstand werd verboden en in de pers werd geschreven dat het absolutisme van de monarchie was vervangen door dat van de Volkspartij, met het leger in de coulissen als de ultieme scheidsrechter.

Thai in Thailand deel 4

Een leven in Engeland.

Prajadhipok bracht de rest van zijn leven door met koningin Rambhai Barni in Engeland. Na heel wat omzwervingen verhuisden ze in 1938 naar Compton House, in het dorp Wentworth in Virginia Water, Surrey. Na er een tijdje verdreven te zijn geweest door bombardementen van de Luftwaffe, overleed hij daar aan een hartaanval op 30 mei 1941.

Thai in Thailand deel 4
Thai in Thailand deel 4
Thai in Thailand deel 4

Deel drie van de reeks vind je hier.

© Lode Engelen. foto’s genomen in Thailand op diverse tijdstippen en plaatsen.

Over Lode Engelen 286 Artikelen
Lode Engelen, jaargang 1952. Hield zich in actieve carrière bezig met röntgenapparatuur. Onmiddellijk na zijn vervroegde pensionering in 2013 is hij met levensgezellin Pat, een Thaise antropologe, permanent in Thailand gaan wonen. Lode is amateur-fotograaf, en probeert leven en cultuur van de Thai vast te leggen. Pat is de perfecte partner om hiervoor deuren te openen. Meer werk van Lode op LodeEngelen.be

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*